Cursusvoorwaarden Aram Academy

Deze voorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van opleidingen door Aram Academy. Waar deze cursusvoorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de cursusvoorwaarden bij het inschrijven op een cursus.

A) Aanmelding

 1. Aanmelding geschiedt door inzending van het volledig ingevulde inschrijfformulier, per post, fax of per e-mail.
 2. Aram Academy verzendt terstond na ontvangst van de aanmelding, een bevestiging van de inschrijving.
 3. Aram Academy is niet verplicht te onderzoeken of het aanmeldingsformulier werd ondertekend door een bevoegd persoon.
 4. Aram Academy kan aanmelding van cursist(en) afwijzen zonder opgave van redenen en mededeling aan de aanmelder.

B) Cursus

 1. Aram Academy geeft de cursus aan haar cursisten op de wijze, zoals omschreven in de folder, die wordt gebruikt op het moment waarop Aram bevestigt, dat de cursist(en) is (zijn) ingeschreven.
 2. Indien er te weinig cursisten aanmelden voor een cursusdatum dan wordt de cursus geannuleerd. De cursist wordt dan uitgenodigd om de cursus te volgen tijdens de eerst volgende cursusdatum.
 3. Plaatsing is in volgorde van inschrijven.

C) Prijzen

 1. Onze cursusprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren, zoals materiaal-kosten, lonen en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijziging van een of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd om onze prijzen daarbij aan te passen.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Indien de cursus wordt verzorgd in het kantoor van de Aram Academy te Capelle aan denIJssel dan is catering bij de cursusprijs inbegrepen.

D) Annulering

 1. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden en is in alle gevallen slechts mogelijk door middel van een aangetekend schrijven. Voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend het moment, waarop Aram het bericht van annulering ontvangt;
 2. Bij annulering binnen een periode van veertien kalenderdagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 3. Bij annulering op een eerder tijdstip dan eenentwintig dagen voor aanvang van de cursus worden administratiekosten, kosten van geleverd lesmateriaal, alsmede een vergoeding voor het overige reeds op basis van de overeenkomst gepresteerde door Aram in rekening gebracht.
 4. Indien een cursist verhinderd is om een cursus te volgen dan mag een ander zijn plaats innemen.

E) Uitstel

 1. De aanmelder kan schriftelijk verzoeken om een cursus op een later tijdstip te volgen dan was overeengekomen. Dit verzoek kan door Aram alleen worden ingewilligd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1. (a)  aanmelder dient schriftelijk en zonder enig voorbehoud te verklaren, dat hij zal deelnemen aan de eerstvolgende cursus die gegeven wordt na de cursus, waarvoor hij zich had aangemeld en dat hij het hiervoor verschuldigde cursusgeld tijdig zal voldoen
  2. (b)  wanneer het verzoek om uitstel Aram bereikt binnen een periode van veertien kalenderdagen voor aanvang van de cursus, is de aanmelder naast het cursusgeld voor de eerstvolgende cursus ook 50 % van het cursusgeld van de cursus, waarvoor hij zich had aangemeld, verschuldigd. Deze 50 % dient tegelijkertijd met het verzoek om uitstel te worden betaald.
 2. Indien bij een verzoek tot uitstel van het volgen van een cursus niet wordt voldaan aan de in lid 1 genoemde voorwaarden, wordt dit verzoek beschouwd als een annulering.

F) Betaling

1. Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld is Aram gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en een vergoeding van het reeds door Aram gepresteerde en eventuele schade in rekening te brengen.

G) Algemeen

 1. De cursist(en) mag (mogen) het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij Aram
 2. Indien de cursist(en) niet of in beperkte mate gebruikt maakt (maken) van het recht tot bijwoning van de mondelinge lessen, die deel uitmaken van de cursus waarvoor hij/zij is (zijn) ingeschreven, vindt geen restitutie van een gedeelte van het lesgeld plaats.
 3. Aram heeft het recht onder opgaaf van redenen een cursus te annuleren. Er zal bij annulering steeds naar gestreefd worden dit zeven dagen voor de geplande aanvang van de cursus bekend te maken.
 4. Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.
 5. Zowel de cursist al de aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor de door de cursist tijdens de cursusduur veroorzaakte schade aan eigendommen van Aram of derden. Hieronder valt echter niet schade welke een direct gevolg is van de te verrichten cursusactiviteiten.
 6. Na deelname van de cursus ontvangt de cursist een Aram Academy certificaat.